Waarom richt Heijmans zich op het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen?
“Bedrijventerreinen zijn essentiële gebieden in de inrichting van Nederland. Bij het ontwerp is er echter vaak strak en mono-functioneel omgegaan met verkaveling. Gezien vanuit biodiversiteit zijn dit bijna dode gebieden. Vanwege het veranderende klimaat worden ze steeds ongezonder voor planten, dieren en mensen. Problemen zoals wateroverlast, hittestress en onaantrekkelijke werkomgeving kunnen slim en kostenbesparend opgelost worden door belangen te combineren en ruimte te maken voor water en natuur. Een robuust water- en ecosysteem zijn daarbij cruciaal. Het zorgt voor minder overlast, minder schade en een gezonder vestigingsklimaat. En dat draagt weer bij aan de binding tussen werknemers en bedrijven, verlaging van ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit. Kortom, er is op allerlei vlakken zoveel winst te behalen als we ons inzetten voor groenblauwe bedrijventerreinen dat we zonder terughoudendheid binnen de bouwwereld kunnen pleiten voor het versterken van de natuur. Als makers van gezonde leefomgevingen streven we naar een transformatie van stenige naar gezonde en toekomstbestendige omgevingen.”

Hoe komt die transformatie tot stand?
“Laat ik beginnen met een praktisch voorbeeld: er is wateroverlast door heftige regenbuien. De klassieke oplossing is het vergroten van het riool, omdat het de piekafvoer niet aan kan. Deze beslissing zou bij een gemeente liggen. Terwijl het goedkoper is om minder water in het riool te laten lopen. Het herinrichten van parkeerplaatsen, het afkoppelen van daken van bedrijven, of het bufferen van water op daken is efficiënter en doelmatiger. Dat zijn onderwerpen waar bedrijven en bedrijventerreinen over beslissen. Nu heeft de gemeente daar nog weinig invloed op. Datzelfde geldt voor energie. Met een integrale aanpak kun je samen werken aan slimmere energievoorziening: koppel lokale opwekking, gebruik en opslag van groene energie aan elkaar. Met vernieuwende realisatie en onderhoud haal je voor de lange termijn het maximale uit het beschikbare budget. Zo voorkom je dat de problemen en de kosten alleen maar groter worden.

Om toekomstbestendige oplossingen te realiseren is samenwerking tussen zeer uiteenlopende partijen cruciaal. Denk aan bedrijven, lokale en regionale overheden, mensen die op een bedrijventerrein werken, pandeigenaren en huurders, netbeheerders en vertegenwoordigers van maatschappelijke belangen. De transformatie van een bedrijventerreinen kan alleen gerealiseerd worden door over de eigen grenzen te kijken. Door gemeenschappelijke realisatiedoelen te formuleren, gebiedsgericht naar mogelijke oplossingen te kijken en een gezamenlijk investeringsbudget op te stellen kun je bedrijventerreinen duurzaam transformeren. Dan ondersteunen maatregelen op privaat & publiek terrein elkaars doelen. Het zou me niet verbazen als in het proces ook extra functionaliteiten aan gebouwen en ruimte worden toegevoegd voor optimale benutting. Daarmee worden gebieden namelijk waardevoller.
We hebben een gebiedsgerichte aanpak uitgedacht waarmee Heijmans de transformatie in partnerschap uitvoert, van zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Door de samenwerking is er meer kruisbestuiving tussen de verschillende belanghebbenden en kom je tot grens overstijgende oplossingen.
Daarnaast zijn we aangesloten bij een breed consortium dat zich met dit thema bezighoudt. Het bestaat uit overheden, koepelorganisaties en de groensector en wordt getrokken door IVN Natuureducatie. Het consortium heeft subsidie aangevraagd bij het Groeifonds. Als deze is toegekend, ontwikkelen we in vier ‘living labs’ nieuwe werkwijzen. We verwachten daar veel te leren en koploper projecten te realiseren.

We gaan graag samen met provincies, gemeenten, bedrijven, park- en assetmanagers het gesprek aan over de gebiedsgerichte aanpak en onderdelen zoals financieringsmodellen en samenwerkingsverbanden. We zoeken geïnteresseerden die onze ambitie delen en de sprong in het diepe willen wagen om een belangrijke stap verder te komen in het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Dit kan bijvoorbeeld met een pilotproject.”

Meer informatie:
Download hier het whitepaper over groenblauwe bedrijventerreinen
Jan Willem Burgmans (jburgmans@heijmans.nl / 06 – 2117 6402 (programma manager)
Tom Mullens (tmullens@heijmans.nl / 06 – 2252 7522 (sales)