Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

  • Smart City Plaza / Wij: de organisatie Smart City Plaza.
  • Lid: iedere natuurlijke persoon, die zich voor één of meer van de in artikel 3 genoemde lidmaatschapsvormen bij Smart City Plaza heeft aangemeld.
  • U: iedere natuurlijke persoon, die gebruikmaakt of wil maken van de diensten van Smart City Plaza.
  • Websitewww.smartcityplaza.nl
  • Community: Het afgeschermde informatiedeel binnen de website www.smartcityplaza.nl, voor leden van de site. Deze community is niet toegankelijk voor leveranciers.
  • Expertteam: Denktank bestaande uit onbezoldigde ervaringsdeskundigen die inhoudelijke vragen van leden beantwoorden over smart city vraagstukken.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle overeenkomsten die Smart City Plaza met u sluit, waaronder het lidmaatschap, het leveranciersabonnement en het leverancier+ abonnement

3. Lidmaatschap

a) Lidmaatschap – Premium bestaande uit toegang tot de database met smart city producten, toegang tot de Community en de mogelijkheid om vragen te stellen aan het Expertteam.

b) Leveranciers lidmaatschap, bestaande uit een plaatsing van één of meerdere producten van de leverancier op de website www.smartcityplaza.nl. Dit lidmaatschap geeft geen toegang tot de productendatabase.

c) Leveranciers+lidmaatschap, bestaande uit een plaatsing van één of meerdere producten van de leverancier op de website www.smartcityplaza.nl en toegang tot de Community.

3.2 Voor een lidmaatschap betaalt u een lidmaatschapsbijdrage, die verschilt per type lidmaatschap. Ook de diensten van Smart City Plaza, die u ontvangt en/of waar u toegang toe hebt, verschillen per lidmaatschapstype.

3.4 Na aanmelding gaat de eerste periode van het lidmaatschap in op de dag dat het lidmaatschap door Smart City Plaza bevestigd wordt.

3.5 Het lidmaatschap wordt voor een jaar afgesloten en duurt voort tot opzegging. Na de eerste contractperiode gaat het lidmaatschap, tenzij opzegd conform artikel 8, over in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap voor onbepaalde tijd. De manier waarop u moet betalen en de betalingsfrequentie blijven hetzelfde als voor de eerste periode overeengekomen. Meer informatie over betalen staat in artikel 5.

4. Aanmelding

4.1 U kunt zich via een formulier op deze pagina https://development.smartcityplaza.nl/registreren op de website aanmelden voor het lidmaatschap, of op deze pagina https://development.smartcityplaza.nl/leveranciers voor leveranciersabonnementen.

4.2 Wij sturen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na aanmelding als lid of abonnee een bevestiging daarvan per e-mail.

4.3 Bij aanmelding ontvangt u een e-mail met de factuur voor het lidmaatschap of het leveranciersabonnement.  

5. Lidmaatschapsbijdragen en betaling

5.1 U bent een financiële bijdrage verschuldigd voor het lidmaatschap of voor u leveranciersabonnement. U kunt de lidmaatschapsbijdrage betalen door een bankoverschrijving. 

5.2 Vanaf het moment dat de betaling gerealiseerd is, wordt het lidmaatschapsaccount geactiveerd. Als u niet of te laat betaalt treden de regels van artikel 13 in werking.

5.3 Wijziging(en) van tarieven maken wij bekend in de laatste editie van het betreffende blad dat voorafgaat aan de wijziging. Wij maken de wijziging(en) ook minimaal 4 weken voorafgaand bekend op onze website. Wij brengen u het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat u de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.  

6. Niet-nakoming

6.1 Als Smart City Plaza, of als u zich niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

6.2 Als Smart City Plaza of u zich ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt. 

7. Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en/of adviezen te waarborgen. Als u gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doet u dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

8. Wijziging en opzegging

8.1 Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens en opzegging van het lidmaatschap en/of abonnement(en) kunt u aangeven in uw persoonlijke account.

8.2 Als u tijdens de eerste periode ( één jaar) het lidmaatschap en/of abonnement opzegt, gaat de opzegging in aan het einde van deze periode. U moet dan wel minimaal een maand voor het einde van de periode opzeggen. U heeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) de contributie voor de eerste periode.

8.3 Na de eerste periode kunt u het lidmaatschap en/of abonnement op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als u de opzegging wilt laten ingaan. Als u (ook) heeft betaald voor een periode die na het ingaan van de opzegging ligt, storten wij het bedrag voor die periode binnen 14 dagen nadat wij de opzegging hebben ontvangen terug.

8.4 Na opzegging van het lidmaatschap en/of abonnement sturen wij u hiervan een bevestiging. Als u deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, kunt u contact opnemen met Smart City Plaza op info@smartcityplaza.nl.

9. Klachten

Klachten kunt u kenbaar maken via info@smartcityplaza.nl. Wij geven u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord op uw klacht. Als wij niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Daarbij laten wij u dan ook weten binnen welke termijn u wel een antwoord van ons kunt verwachten.

10. Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring

11. Auteursrechten

U mag de inhoud van onze website, of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

12. Toepasselijk recht 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

13. Wijziging van deze voorwaarden

13.1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

13.2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

14. Depot en inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van Smart City Plaza.

Datum van inwerkingtreding 23 november 2020.